Výrobní moduly

Výrobní moduly


Kapacitní plánování využití pracovišť

Každá zakázka se rozdělí na operace, které se postupně provádějí na jednotlivých pracovištích.

Systém inteligentně zaplánuje jednotlivé operace do volných kapacit pracovišť. Tím se minimalizují prostoje a dochází k identifikaci úzkých míst.

Přehledné grafické zobrazení vytížení pracovišť.


Výpočet termínů dokončení zakázek

Výpočet časového průběhu zakázek a termínu dokončení v závislosti na:

  • Typu výrobku který definuje normovaný čas a průchod zakázky přes jednotlivá pracoviště
  • Počtu kusů
  • Obsazenosti pracovišť

Systém zakázky vyobrazí na přehledné časové ose.
Plánování nasazení personálu

Pracovnící vždy vědí na jakém úkolu mají v daném okamžiku pracovat.

Výrobní mistr má vždy přehled o přidělené práci jednotlivých pracovníků.
Sběr dat z výroby od pracovníků

Odvádění práce pomocí dotykových terminálů, čteček RFID/NFC čipů a čteček čárových kódů.

Identifikace pracovníků a výběr zákázek pomocí čipů nebo karet.

Sběr strojních dat

Napojení pomocí API nebo průmyslových čídel.


Vizualizace aktuálního stavu výroby

Aktuální plánovaná a skutečná činnost jednotlivých pracovníků.

Přehled o stavu a umístění jednotlivých zakázek.

Aktuální stav jednotlivých pracovišť.

Prezentace na velkoplošných obrazovkách.


Vyhodnocení

Srovnání dat z původního plánu s reálným průběhem.

Souhrn na zakázky, pracovníky a směny
Výpočet reálných časů a nákladů na zakázku.

Zpětná dosledovatelnost výrobků (traceabilita).

Vytváření reportů, grafické prezentace a exportu do dalších aplikací.


Integrace

Propojení s dalšími programy a aplikacemi.

Export dat, mimo jiné ve formátech Excel, CSV, XML, JSON.

Import z databází, průmyslových počítačů a prvků/snímačů Internetu věcí (IoT).
Optimalizace

Minimalizace prostojů.

Identifikace úzkých míst brzdících výrobu (bottleneck).

Soubory a výkresy

Ukládání výrobní dokumentace a souborů k jednotlivým zakázkám nebo typům výrobku.

Zobrazení výkresů pracovníkům na terminálech.